RabbitMQ 问题汇总

1. disk space full

由于RabbitMQ在磁盘上产生数据主要有以下两个因素:

  • 日志,默认路径是:/var/log/rabbitmq
  • mnesia数据库,默认路径是:/var/lib/rabbitmq/mnesia

所以,可以有以下两种方式解决disk space full的问题:

  • 清理磁盘空间
  • 更改日志和mnesia数据库的位置。通过在rabbitmq-env.conf中添加配置解决,如下

    $ cat /etc/rabbitmq/rabbitmq-env.conf
    RABBITMQ_MNESIA_BASE=/home/rabbitmq/mnesia
    RABBITMQ_LOG_BASE=/home/rabbitmq/logs

ref: http://www.linuxidc.com/Linux/2014-06/103783.htm

2. todo

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页